Home

Tilskuddsordninger 2021

Artikkel | Sist oppdatert: 14.11.2018 | Kulturdepartementet. På denne siden finner du oversikt over statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner. Ordningene nevnes her under hvert departement. For informasjon om ordningene, klikk på lenkene og gå inn på departementenes egne oversikter Denne årsrapporten gir en samlet oversikt over Forsvarsdepartementets (FD) tilskuddsordninger og hvordan midlene er fordelt i 2018. FDs tilskuddsordninger er fordelt over to ulike poster i forsvarsbudsjettet. Tilskuddsordningen som finansieres over kapittel 1700, post 73 har som formål å finansiere prosjekter som analysere Tilskuddsrapport 2018 3 1. Tilskuddsbudsjett i 2018 Helsedirektoratet er den største forvalteren av tilskudd i staten målt i budsjett og antall ordninger. I 2018 hadde direktoratet ansvar for 164 tilskuddsordninger med totalt budsjett på 16,8 mrd. kroner. Det meste av tilskuddsmidlene var bevilget over Helse- og omsorgsdepartementets budsjett

Statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner

Informasjon om Justis- og beredskapsdepartementets tilskuddsordninger til frivillige organisasjoner, kommuner og andre Tilskudd. Her finner du en samlet oversikt over tilskuddsordninger Landbruksdirektoratet forvalter. Ved å klikke på en tilskuddsordning kommer du til en side der du finner informasjon om ordningen, søknadsskjema og andre relevante dokumenter IMDi forvalter tilskudd til kommuner, fylkeskommuner og frivillige organisasjoner Søknadsfrist: 01. mars 2018 (utløpt) Tiltaksutvikling vold og overgrep - Program for folkehelsearbeid i kommunene. Søknadsfrist: 01. juni 2019 (utløpt) Turnustjeneste for kiropraktorer - tilskudd for veiledning. Søknadsfrist: 16. november 2020 Landbruksdirektoratet skal ivareta direktoratsoppgaver for Landbruks- og matdepartementet (LMD). Landbruksdirektoratet gir faglige råd, iverksetter landbrukspolitikken og legger til rette for landbruket og matindustrie

Les om hvordan søke om tilskudd eller rapportere på tilskudd som allerede er mottatt Tilskuddsordninger - utsatte barn og unge (0-24) Her finner du tilskuddsordninger som kan være relevante for målgruppen utsatte barn og unge og deres familier. Tilskuddsordningene er rettet mot kommuner, fylkeskommuner eller organisasjoner Du kan søke om momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner, bygging av idrettsanlegg, tilskudd fra Norsk Tipping. Ulike tilskuddsordninger Tilskuddsordninger. Den enkelte kommune har lokale tilskuddsordninger til frivillige tiltak. Søknadsfrist 2018: 01 oktober 2018 >> Olav Thon Stiftelsen Stikkord: Allmennyttige formål, frivillighet Søknadsfrist: 31 mars og 30 September >> Statsskogmillionen

Tilskuddsordninger og søknadsfrister våren 2018. Nå er tiden for å sjekke ut de ulike tilskuddsordningene for inkludering og integreringsarbeid Støtte- og tilskuddsordninger der NIF sentralt er involvert i forvaltningen: Lokale aktivitetsmidler (LAM), Spillemidler til utstyr, Stiftelsen Dam, støtte til Allidretter. Det finnes i tillegg andre støtteordninger for idrettslag, både lokalt og nasjonalt. Henvend deg til din idrettskrets eller ditt særforbund for en oversikt over disse Tilskuddsordninger - oversikt tildelinger. 2018: Av overskuddet i Norsk Tipping for 2017 gikk 794,4 millioner kroner til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner. Tilskuddet er utbetalt i 2018. organisasjoner som hadde automatinntekter i 200 Tilskuddsordninger til naturforvaltningstiltak 2018 med søknadsfrist 15. januar. Gjennom Klima- og miljødepartementets tilskuddsordninger kan du søke om tilskudd til naturforvaltningstiltak. Det settes årlig i verk en rekke tiltak for å bedre miljøtilstanden i Norge, hvor ordningene omfatter områdene naturforvaltning, friluftsliv, forurensning, kulturminner, klima m.m

11.06.2018 Kurs om tilskudd til sykdomsavløsning i Agros Det nettbaserte fagsystemet Agros skal forenkle håndteringen av tilskudd til sykdomsavløsning i landbruket. Systemet planlegges tatt i bruk 15. august 2018. Kommunene inviteres til kurs i Mosjøen eller Bodø første uka i september Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge. (Tidligere inkludering av barn i lavinntektsfamilier/ Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom Velkommen til Viken fylkeskommune. Her finner du informasjon om våre tjenester, politikk og rådsområder

Regionalt miljøprogram for jordbruket i Trøndelag 2018-22

Gjennom flere ulike tilskuddsordninger gis barn og unge mulighet til å delta og utvikle seg i samfunnet. Tildelingsbeløpet til den enkelte kommune i 2018 er beregnet ut fra antall etablerte frivilligsentraler i den enkelte kommune i 2017. Les mer om tilskudd til frivilligsentraler Tilskuddsordninger . Du kan sortere tilskuddsordningene etter hvem du er ved å bruke menypunktene over. Fartøyvern Tilpasning av transportmidler for funksjonshemmedes behov; til og med 31.12.2018. Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater 2020. Tilskudd til kommunal infrastruktur Oversikt over Klima- og miljødepartementets tilskuddsordninger for 2016 er nå publisert. For å stimulere til at privatpersoner, frivillige organisasjoner, private virksomheter, kommuner og andre aktører kan bidra til å bedre miljøtilstanden i Norge gir Klima- og miljødepartementet tilskudd til en rekke formål hvert år Foreløpige tilskuddssatser 2021. Satsene for 2021 gjelder fram til 1. januar 2022

Årets Døvemesterskap er gjennomført – Norges Bowlingforbund

 1. Veiledere tilskuddsordninger Her finner du veiledere, retningslinjer og informasjonsark. Se også Riksantikvarens vitenarkiv om du ikke finner det du leter etter her
 2. Tilskuddsordninger til naturforvaltningstiltak med søknadsfrist 15. januar 2018 Tilskuddsordninger til naturforvaltningstiltak med søknadsfrist 15. januar 2018 18. desember 201
 3. stitutt gir tilskudd til å utvikle og produsere kortfilm på maksimalt 60
 4. Tilskuddsordninger K-stud Revidert av styret 8. desember 2017. Dokumentet inneholder oversikt over tilskuddsordningene og gjeldende regelverk. Tilskudd til studiegrupper Eksempler Bibelgrupper, smågrupper, cellegrupper, husfellesskap, nabogrupper, dialoggrupper og andre typer studie- og samtalegrupper. Pedagogisk metode og læringsressurse
 5. søkerbaserte tilskuddsordninger, avtaler og prosjekter. Målet med revisjonen er å vurdere om sametingsrådet og Sametingets klagenemd dokumenterer at vedtak i tilskuddssaker er i tråd med regelverket. Revisjonen har gjennomgått et utvalg av Sametingets søkerbaserte tilskuddsordninger for 2018. Av 3

Tilskuddsrapport 2018 - Helsedirektorate

TILSKUDD TIL FRILUFTSLIV I TRØNDELAG 2018 Tilskuddsordning Søknadssum Tildelt tilskudd Dekningsgrad Antall tilsagn Antall søknader 1Spillemidler til friluftsanlegg ord. nord 5221000 5221000 100 15 15 1Spillemidler til friluftsanlegg nærmiljø. nord 3084000 3084000 100 13 13 TILSKUDDSORDNINGER I evaluering av tilskuddsordninger undersøkte vi i hvilken grad tilskuddene har effekter og bidrar til måloppnåelse som forventet eller forutsatt. Levert 7. september 2018. På oppdrag fra Finansdepartementet har DFØ utredet mulighetene for digitale fellesløsninger på tilskuddsområdet Det er fylkesvise tilskuddsordninger for miljøtiltak i landbruket gjennom Regionalt Miljøprogram (RMP). Alle jordbruksforetak kan søke om tilskudd for å gjøre miljøtiltak på egen gård eller leiejord. Regionale miljøtilskudd retter seg mot mer spesifikke utfordringer, som kan variere fra fylke til fylke

tilskudd i 2018: klassekampen 42 177 500 42 944 322 bergensavisen (ba) 35 083 878 29 158 132 vÅrt land 33 081 582 36 909 220 dagsavisen 29 734 383 32 070 495 nationen 21 868 778 22 949 182 dagen 15 392 136 16 167 416 morgenbladet 10 411. Her er våre tilskuddsordninger som det er mulig å søke på: Kompetansepakken. 2018. Tilskudd til universiteter og høyskoler til gjennomføring av videreutdanningstilbud i norsk som andrespråk for lærere som underviser voksne innvandrere - utlysning 2019, 25. mars Oversikt over tilskuddsordninger Oppdatert juni 2010 Tilskuddsordninger til prosjekt Navn For hvem? Beløp Søknadsfrist Nettside Andre opplysninger Frifond barn og unge Lokale demokratiske medlemsbaserte lag og foreninger Inntil 25 000 kroner pr prosjekt. Kulturrom har tilskuddsordninger med månedlige søknadsfrister den 1. hver måned. Les mer om disse her. Innleie av teknisk spesialutstyr for frivillige lag og foreninger Dette tilskuddsområdet omfatter tilskudd til innleie av teknisk spesialutstyr, med bemanning og nødvendig teknisk tilbehør til

Tilskuddsordninger 2018 handball

www.tilskuddsordninger.n

Norges idrettsforbund har samlet alle frister for de ulike støtte- og tilskuddsordninger som er gunstige for idrettslag for 2019. I tillegg finnes det en rekke andre ordninger som genererer penger til klubbkassene landet over. Vi har laget den totale oversikten over hvilke frister som gjelder for 2019 Stavanger kommune har flere tilskuddsordninger for å skape gode kultur- og fritidsaktiviteter for barn og unge. Mer informasjon kan du finne på lenken: Tilskuddsordninger for barn og unge. Ungdommens bystyre. Ungdommens bystyre deler ut midler to ganger i året, i mai og november. Både privatpersoner og organisasjoner kan søke om støtte

RTBBL, Postboks 19, 3661 Rjukan Tlf: 35 08 12 30 Mail: post@rjukan.bbl.no Log i Tilskuddsordninger. Tilskuddsordninger. 26.02.2020 Svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever 2020 Rapportering 2018 - tilskudd for svømming i barnehager Kunnskapsdepartementet tildeler midler for å stimulere kommunene til å gjøre en ekstra innsats rettet mot barns svømmeferdigheter

Tilskudd fra JD - regjeringen

 1. Tilskuddsportalen er et verktøy for deg som vil jobbe mer effektivt og lykkes bedre i å søke tilskudd til dine prosjekt. Vi gir deg en oversikt over alle tilskuddsordninger som tilbys norske organisasjoner, og du kan søke etter støtteordninger og tilskudd i mange ulike kategorier
 2. istrerer flere tilskuddsordninger. Den største er spillemidler, men også flere lokale ordninger: Festivalstøtte. Publisert 03. august 2018 av Knut Johnny Franck | Oppdatert 13. september 2019. Om Kulturvirksomheten. Virksomhetsinformasjon
 3. Tilskuddsordninger Av: Gerd Øverstad Galten Her finner du de lokale Fra om meg 2018 skal alle søknader til Femundfondet / Næringsfondet, søkes gjennom nettportalen regionalforvaltning.no. Det er ikke lenger mulig å sende søknad direkte til Engerdal kommune
 4. Tilskuddsordninger. Lytt til teksten Stopp avspilling. Spillemidler til idrettsanlegg og kulturarenaer; Plan for idrett og fysisk aktivitet 2018-2021 - Innmelding av nye prosjekter_2018. Skjema til utskrift.pdf; Tilskuddsportalen; Kulturstøtte; Lederutdanning, kurs og lignende
 5. Tilskudd til nasjonale musikkorganisasjoner tildeles gjennom Kulturdepartementets disponering av overskuddet til Norsk tipping. I 2020 ble 18,9 millioner kroner fordelt til 29 nasjonale musikkorganisasjoner. Norsk musikkråd forvalter tilskuddet på vegne av Kulturdepartementet. Alle nasjonale.
 6. Tilskuddsordninger. Frivillige organisasjoner i Lier kommune kan søke om ulike typer tilskudd til sin virksomhet. Her følger en oversikt over søknadsmulighetene. Gå til. Tilskud til private samfunnshus og forsamlingslokaler. Fra og med 2020 opprettes en ny tilskuddsordning for samfunnshus og forsamlingslokaler i Lier

Tilskuddsordninger Tilskudd fra Miljødirektoratet 2020 (aktivitetsmidler) Publisert 21.12.2014 - Sist oppdatert 27.03.2020. Rapport for tildelte midler for 2018 overført til 2019 skal også leveres via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter Andre tilskuddsordninger Tilskudd til utvikling av samiske digitale læremidler. Utdanningsdirektoratet gir tilskudd til utvikling av samiske digitale læremidler.Målsettingen for ordningen er å bidra til at det blir tilpasset, oversatt og/eller utviklet og produsert læremidler på samiske språk av høy kvalitet til LK20S og fag i LK20 som ikke har parallelle samiske læreplaner 15.10.2018. Tilskuddsordninger for vannmiljøtiltak. Formål: Stimulere til tiltak som bidrar til å nå nasjonale og regionale mål for vannmiljø (Oppfølging av regionalplan for vannforvaltning i vannregion Rogaland 2016-2021) • Fylkeskommunale midler til . vannmiljøtiltak. i Rogaland fylke • Frist: varierer for hvert år

Tilskuddsordninger idrett og kultur; Tilskudd til kultur; Tilskudd til kultur. Inkluderingstilskudd Gi barn og unge muligheter til å delta, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Lokal kultur- og idrettsaktivitet Søknadsfrister: 1. mai og 1. september Tilskuddsordninger er et politisk virkemiddel som tilbyr økonomisk støtte - subsidier - til individer, kollektiver og bedrifter for å kunne påvirke atferd og aktiviteter i ønsket retning. Redusert biltrafikk i Oslo er i seg selv et virkemiddel for å oppfylle klimaforpliktelsene o Hjemmel: Fastsatt av Hamar kommunestyre 18. desember 2013 med hjemmel i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner. Endringer: Endret ved forskrift 24 april 2018 nr. 831 (i kraft 1 jan 2018)

Tilskudd - Landbruksdirektorate

Koronakrisen utfordrer bedriftene både i form av krevende likviditet og behov for å fortsette sitt innovasjonsarbeid. Hvilke muligheter finnes utenom den statlige lånegarantien? Vi i Næringsforeningen har samlet flere tilskuddsgivere til et webinar for å belyse hvilke ulike tiltakspakker som er.. Iveland kommune deler ut kulturpris hvert annet år, med unntak av 2018 der utdelingen ble utsatt ett år. Prisen skal gå til enkeltpersoner eller foreninger som på en særskilt måte har gjort en innsats for kulturlivet. Kulturprisen er på kr. 7.000,- samt en gave til en verdi av kr. 1.000,-. Innspill til kandidater er ønskelig Tilskuddsordninger jordbruk. Produksjonstilskudd. Det er to søknadsfrister og én utbetaling i det nye produksjonstilskuddssystemet. Det søkes elektronisk via Altinn. Fra og med 2018 vil søknadsfristene være 15. mars (med telledato 1. mars) og 15. oktober (med telledato 1. oktober) Tilskuddsordninger er høyt prioritert. Eidsvoll kommune prioriterer høyt å ha gode tilskuddsordninger til kultur- og idrettsformål, enten det være seg driftsstøtte til eksisterende tilbud eller å stimulere til nye tiltak i det lokale kulturlivet. Flere av tilskuddene har søknadsfrist 1. april

Porsgrunn kommune opprettet i 2011 et fond for forskuttering av spillemidler, med en total ramme på 10 millioner kroner. Hensikten med fondet er å forskuttere spillemiddeltilskudd til privateide idrettsanlegg i Porsgrunn, i påvente av at anlegget oppnår tilskudd fra den statlige spillemiddelordningen c/o Postmottak, Postboks 1000, 9479 Harstad Faktura-adresse: Send EHF til 9908:972417971 Besøksadresse: Asbjørn Selsbanes gate Tilskuddsordninger. Generelt så gir Riksantikvaren støtte til freda bygninger, mens Kulturminnefond gir støtte til kulturminner som ikke er fredet. Ofte kan det lønne seg å søke både fylkeskommunen og kulturminnefondet/andre aktører om støtte

Tilskudd IMD

INFORMASJON OM KRISEPAKKEN TIL IDRETT, KULTUR OG FRIVILLIGHET 14. april kan frivillige lag og organisasjoner og arrangører i kultursektoren søke om kompensasjon for korona-avlyste, utsatte eller stengte arrangementer. Fordi det er kort søknadsfrist, er det lagt til rette for at søkerne kan bruke tiden fram mot 14. april på å forberede seg. Over hele Norge har en rekke. Kulturrom har tilskuddsordninger med månedlige søknadsfrister den 1. hver måned. Les mer om disse her. Innleie av teknisk spesialutstyr for frivillige lag og foreninger Dette tilskuddsområdet omfatter tilskudd til innleie av teknisk spesialutstyr, med bemanning og nødvendig teknisk tilbehør Dokument 3:7 (2017-2018) Dokument 3-serien Dokument 3:7 (2017-2018) Riksrevisjonens undersøkelse av overføring av godstransport fra vei til sjø og bane Bakgrunn og mål for undersøkelsen. Funn og anbefalinger. Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan bestille publikasjonen fr

Kultur i europeiske og nordiske tilskuddsordninger

Organisasjonsnummer 970 189 866. Bankkontonummer 1503 40 14326 eller 1503 40 71931. Kommunenummer 1837. Personver Vegårshei kommune yter tilskudd til sommer- og vintervedlikehold av private veier, i henhold til gjeldende kommunal tilskuddsordning. Det gis kun tilskudd til eiendommer med helårs bosetting. Tilskuddsordning for sommer og vintervedlikehold av private veier Tilskuddsordning for sommer og vintervedlikehold av private veger Punkt nr Bestemmelse 1 Det gis tilskudd med en fast pris pr.lm. veg og. Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021. Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021 er en fireårig plan for trafikksikkerhetsarbeidet i Norge. Planen gir en samlet framstilling av hvordan de ulike aktørene i trafikksikkerhetsarbeidet sammen skal bidra til reduksjon i antall drepte og hardt

Tilskudd - Helsedirektorate

 1. dre noe annet er oppgitt. Tilskudd til truede arter Det kan søkes om tilskudd til tiltak som bidrar til å ta vare på truede arter
 2. oriteters rettigheter; Demokratifremme gjennom politiske partier; Søknadsfrist er 1. oktober 2018 kl. 16.00. Søknadene må leveres digitalt gjennom tilskuddsportalen: grants.
 3. Det er en rekke tilskuddsordninger for økonomisk støtte til kommuner, organisasjoner, forskningsinstitsjoner, private virksomheter og privatpersoner som vil sette i verk tiltak for å bedre miljøtilstanden i Norge

Tilskuddsbase - Landbruksdirektorate

 1. alitetsforebygging (Kfk)
 2. Høst 2018: Tilskuddsordninger 18 sept Akershus bygningsvernsenter Strømsveien 74, Postboks 168, 2011 Strømmen Telefon +47 4747 1980 / +47 9974 2000 E-post bygningsvernsenteret@mia.no Personvernerklæring og informasjonskapsle
 3. istrative tjenester 55 Etablering av internrevisjon 56 Ny forordning om behandling av personopplysninger (GDPR) 56 Del V. Vurdering av fremtidsutsikter.

I tillegg kommer oppdukkende ordninge,r tilskuddsordninger hos den enkelte kommune f.eks kulturmidler eller andre kommunale ordninger, eget forbund/hovedorganisasjon og gjennom lokale/stiftelser , og lokale bedrifter. Idrettslag (skilag-skigrupper i fleridrettslag) kan sjekke tilskuddsoversikt i egen idrettskrets Mine resepter. Har du en eller flere elektroniske resepter, e-resepter, kan du finne en oversikt over de som er gyldige, hvilke legemiddel og andre varer du og barna dine under 16 år har fått utlevert, og hvor mange utleveringer som eventuelt gjenstår Informasjon til kulturlivet om koronasituasjonen. Her finner du informasjon og tiltak fra Kulturrådet knyttet til koronaviruset

Høstoppstart 2018 – DKS OsloSøk deltagelse i Jazzintro 2020 - Norsk jazzforumRed Crown BK vant lag NM for Veteraner | Norges Bowlingforbund

Tilskudd - Bufdi

Konsumprisindeksen - kalkulator. Her kan du regne ut prisendringer frå måned til måned. Gå til tjeneste Diku tilbyr ulike programmer og midler som retter seg mot internasjonalisering og styrking av kvalitet i utdanning Til sammen fem tilskuddsordninger lyses ut sommeren 2017. Tre av disse står Norad bak: Tilskudd til styrking av sivilt samfunn; Tilskudd til informasjonsformål; Tilskudd til demokratfremme gjennom politiske partier; Organisasjoner som ønsker å søke om støtte fra disse tilskuddsordningene for 2018, må benytte søknadsskjemaet i portalen

Buskerud idrettskretsting 2018

Tilskuddsordninger - utsatte barn og unge (0-24

Produksjonstilskudd 2018 Avis 2018 2017 AKERS AVIS GRORUDDALEN 362 000 362 000 ALTAPOSTEN 984 000 1 297 997 ALVDAL MIDT I VÆLA 480 997 777 997 ANDØYPOSTEN 907 997 1. Nye tilskuddsordninger fra Enova. Enova lanserer i dag flere nye tilskuddsordninger rettet mot husholdninger som vil skifte ut sin oljefyr eller gjennomføre andre energitiltak i boligen. Støtten til vann/vann og luft/vann varmepumper økes fra 10 000 til 25 000 kroner ved utskifting av et oljefyringsanlegg BIR (Bergensområdets interkommunale renovasjonsselskap) - les mer om støtteordning på bir.no.. Drammensregionen (RfD) (Drammen, Lier, Modum og Øvre Eiker) - les mer om støtteordning på rfd.no. Trondheim renholdsverk - les mer om støtteordning på trv.no.. Risør og Tvedestrand (avfallsselskapet RTA) gir en engangsstøtte på 500,- første gang du anskaffer komposteringsutstyr. Du har tilgang på 1 500 tilskuddsordninger og portalen har en søkerobot som jobber på nett 24/7 og leter etter tilskudd. Her finner du siste nytt om tilskudd, tilskuddskatalog med kultur som eget tema, helse som eget tema osv., søknadsfrist, din personlige oversikt over tilskudd som du kan klikke på havner i egen mappe slik at du får varsel før frister går ut Nyheter » Kommunale tjenester » Kultur og fritid » Tilskuddsordninger. Frist for innlevering av søknad til Ibestad kommune 15.oktober 2018 Tilskudd av spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet for 2019. 2018-08-22

Tilskuddsordninger - Lotteri- og stiftelsestilsynet

Jf. tidligere lov 25 sep 1992 nr. 107.Jf. lov 17 juli 1925 nr. 11 om Svalbard. - Jf. lov 26 juni 1992 nr. 87.Jf. tidligere lover 14 jan 1837 (med tilleggslover 11 feb 1860, 14 juni 1879, 27 juli 1896, 11 apr 1900, 29 mai 1901, 9 juni 1903, 17 mai 1904, 12 juni 1906, 7 juni 1910), 30 sep 1921 nr. 2 og 3 (med tilleggslover 12 mai 1922 nr. 2, 2 juni 1922 nr. 1, 10 juli 1925 nr. 7 og 8, 22 juni. To tilskuddsordninger for kirker Nå kan alle eiere av steinkirker fra middelalderen søke om tilskudd til istandsetting og brannsikring av sine kirker. I tillegg kan eiere søke om tilskudd til klimasikring av utvalgte kirker Tilskuddsordninger. Her finner du en oversikt med lenker til tilskuddsordninger som primært er rettet mot frivillige lag og organisasjoner, privatpersoner og andre. Vær oppmerksom på at frister og kriterier kan variere fra år til år. Vet du om tilskuddsordninger som ikke er listet opp her? Gi oss tilbakemelding så vil vi oppdatere oversikten Fylkestinget har i sitt aprilmøte (2018) vedtatt nye retningslinjer. Disse kommer i tillegg til Kulturdepartementets retningslinjer. Fylkeskommunens retningslinjer. Søknaden sendes inn via www.anleggsregisteret.no. Søknadsfrist: kommunal frist er 1. april 2020. Ta kontakt ved spørsmål eller behov for råd og veiledning. Kjersti Nordber EVALUERING AV TILSKUDDSORDNINGER PÅ FILMOMRÅDET RAPPORT NR 97/2019 Terje Gaustad, Leo A. Grünfeld, Audun Engelstad, Siri Voll Dombu, Bjørn I Flesche og Lars Hallvard Lind . I 2018 nådde norsk film for første gang en markedsandel på over 25 prosent av kinobesøket

Tilskuddsordninger - Vellenes Fellesorganisasjo

Tilskuddsordninger. Kommunen har flere tilskuddsordninger for private avløp: A. Tilskuddsordninger og retningslinjer for felles, privat utbygging av offentlig avløpsnett. Les mer om tilskuddsorning A her (PDF, 93 kB Vi er fem avdelinger i Akershus fylkeskommune som alle forvalter forskjellige tilskuddsordninger, både statlige og fylkeskommunale ordninger, til sammen over 40 ulike «generelle» tilskuddsordninger. Det var over 30 saksbehandlere som forvalter «sin» ordning, og «alle» gjorde det på «sin «måte

Temakveld spillemidler 14Tre nominerte til Kunstkritikerprisen - Kritikerlaget

Tilskuddsordninger og søknadsfrister våren 2018 - Norges

KULTURRÅDET: Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Se alle støtteordningene fra Kulturrådet -ARENA - tilskuddsordning for bygg og infrastruktur (tidl.Rom for kunst). Gjenværende søknadsfrist i 2020 er 02.desember 2020 Nittedal kommune har flere tilskuddsordninger for idrettsforeninger. Søknadsskjema. Idrettstilskudd. Gis i form av grunnstøtte, medlemsstøtte og støtte for utgifter til ekstern halleie. Søknadsfrist: 30.april. Sum til fordeling er kr. 1 000 000. Driftsstøtte for åpne utendørsanleg TILSKUDDSORDNINGER En guide til. 2017 - 2018. Foto: Fredrikstad kommune, virksomhet idrett/Trine Sirnes. LES OG SØK! - DU FINNER ALL INFORMASJON SAMLET HER

Støtte- og tilskuddsordninger - idrettsforbunde

Tilskuddsordninger i jordbruket. Det er mange ulike tilskuddsordninger i jordbruket, med ulike formål. Disse kan deles inn i tilskudd til løpende drift, tilskudd til bestemte tiltak og tilskudd ved bestemte hendelser kartleggingsfase - oversikt over relevante tilskuddsordninger; I hht mandatet skal arbeidsgruppa utarbeide en oversikt over relevante tilskuddsordninger på barne- og ungdomsfeltet. Arbeidsgruppen skal se på tilskuddsordninger til innsatser som er ment å bidra til at barn og unge opprettholder tilknytningen til skole og/eller arbeidslivet

Bergen kommune - Luftkvalitet

Tilskuddsordninger - oversikt tildelinge

Tilskuddsordninger for 2018; Tilskuddsordninger for 2018. Her finner du oversikt over Klima- og miljødepartementets tilskuddsordninger for 2018. Personvernerklæring. E-post: post@miljodir.no Telefon: 73 58 05 00 Postadresse: Postboks 5672 Torgarden 7485 Trondheim. Tilskuddsordninger for fysisk aktivitet og private anlegg Bodø kommunes tilskuddsordninger har som formål å stimulere til fysisk aktivitet, trivsel i nærmiljøet og naturopplevelser. Bodø kommune hadde i 2018 kr 750 000,- til fordeling i de to tilskuddsordningene fysisk aktivitet og private anlegg av tilskuddsordninger for målgruppen i 0-24 samarbeidet Frist: 15. september 2018 Finansiering: Oppdraget skal gjennomføres innenfor gjeldende rammer Bakgrunn for oppdraget: Oppdraget er gitt med bakgrunn i tilråding fra styringsgruppen i 0-24 samarbeidet om mer helhetlig oppfølging av utsatte barn og unge gjennom endret bruk av dagen Tilskuddsordninger for frivillige lag og foreninger; Regler for tildeling av tilskudd fra kulturbudsjettet til lag og foreninger i tidligere Røyken. Justert i møte kulturutvalget 11.09.2018, sak 19/18 (ESA-mappe 18/979) 1. Som grunnlag for tildeling gjelder følgende definisjoner Andre tilskuddsordninger. Det finnes mange tilskuddsordninger til kultur og idrett både blant offentlige og private aktører, så vi kan ikke gi en fullstendig oversikt over alle. Nedenfor følger noen forslag til steder å søke penger. Du kan også kontakte kultursekretær for mer informasjon om støtteordninger. Agder fylkeskommun

Marint avfall skal ryddes. Marin forsøpling må forebygges. Og norske myndigheter invitere til videre dugnad. Foto: Hold Norge Rent. Denne uken utlyste Miljødirektoratet tilskuddsordningen til tiltak mot marin forsøpling Kommunedirektør Hugo Thode Hansen mob: 977 89 673 hugo.hansen@harstad.kommune.no. Ordfører Kari-Anne Opsal mob: 918 98 732 Kari-Anne.Opsal@harstad.kommune.n Tilskuddsordninger for elektrisitetssparing i husholdninger Notater 67/2012 6 Statistisk sentralbyrå 1. Innledning Målet med dette notatet er å skape en oversikt over statlige og kommunale tilskuddsordninger som er rettet mot norske husholdningers energiforbruk. Notate

 • Formel 1 leinwand.
 • Club br legoland 2018.
 • Weltkulturerbe elbe.
 • Suche eigentumswohnung in schwelm.
 • Stellenangebote staßfurt aschersleben.
 • Cageball sluppen bursdag.
 • Laetitia casta 2017.
 • Kjempenævi.
 • Asphaltfieber tickets.
 • Verdens skumleste hus.
 • Gutschein gmx de mail.
 • Hva vil det si at vannmolekylet er en dipol.
 • Hvilke land i europa bruker ikke euro.
 • Fredsbevarende operasjoner definisjon.
 • Edelweißspitze wetter.
 • Blå pung etter sterilisering.
 • Bisafans feuerrot.
 • Sikringstiltak kvikkleireskred.
 • Airwheel aldersgrense.
 • Leopardgecko abzugeben.
 • Längste anaconda der welt.
 • Stellenangebote arbeitsamt demmin.
 • Toogoodtogo app.
 • Handletur med buss til sverige.
 • Test av weber q3000.
 • Skyline restaurant hamburg.
 • Tilfluktsrom ålesund.
 • Statens kartverk eiendomsoverdragelser.
 • Gule flekker på tennene.
 • Silvester magdeburg 2017/2018.
 • Julio iglesias youtube.
 • H2o plötzlich meerjungfrau staffel 1.
 • Fonemisch bewustzijn oefeningen.
 • Transponering program.
 • Rammstein live 2018.
 • Gaviscon mikstur.
 • Plantagen rosor.
 • Wallberg schnee.
 • Pc skjerm opp ned.
 • Oslo spektrum felt 210.
 • Tomita bilder einer ausstellung.