Home

Sikringstiltak kvikkleireskred

Kvikkleireskred - NV

 1. Ved all ny utbygging i områder der det kan vera fare for kvikkleireskred må kommunane vera sikre på at krava til tilfredstillande tryggleik kan nåast. NVE hjelper kommunane i dette arbeidet og i planlegging og gjennomføring av sikringstiltak
 2. Denne anvisningen omhandler sikringstiltak ved fare for leirskred og beskriver de vanligste metodene. Den tar for seg skredforebygging generelt, sikring mot kvikkleireskred spesielt, hensyn som må tas under arbeider med sikring, og viser alternative tiltak. I tillegg omtaler den tiltak når skred er utløst. Planlegging 311.145 Leirskred
 3. Filmet ved NVEs sikringstiltak mot kvikkleireskred ved Rødde i Melhus kommune. Filmen viser avlasting på toppen av en bratt ravineskråning, og motfylling i foten av samme skråning
 4. Veileder nr 7- 2014 Sikkerhet mot kvikkleireskred Utgitt av: Norges vassdrags- og energidirektorat Redaktør: Steinar Schanche og Ellen E. Davis Haugen Opplag: Web-publikasjon: www.nve.no ISSN: 1501-0678 Sammendrag: Veilederen beskriver hvordan skredfare i områder med kvikkleire, og andre jordarter med tilsvarende egenskaper, ska

311.146 Leirskred. Sikringstiltak - Byggforskserie

 1. Sikring av Brokskitbekken i ved Stiklestad i Verdal kommune. Lengde ca. 1400 m. Erosjonssikring av bekken. Byggherre NVE region Midt-Norge. Hovedentreprenør NVE Anlegg. Filmet av Arne J. Kjøsnes.
 2. B. Kvikkleireskred. Kvikkleireskred opptrer som en engangshendelse. Kravene til sikkerhet i § 7-3 gjelder også for denne faretypen, men i praksis vil det være umulig å angi sannsynlighet for kvikkleireskred
 3. Sikringstiltak gjennomføres enten i forbindelse med ny utbygging for å ivareta kravene til sikkerhet i TEK10, eller for å bedre sikkerheten for eldre bebyggelse. Sikringstiltak kan deles i tre grupper: Tiltak i utløsningsområdet: Tiltak som skal hindre at skred blir utløst
 4. Kvikkleireskred. Kvikkleire er generelt ganske fast så lenge den ligger uforstyrret i grunnen. Leire flyter som væske hvis den blir overbelastet og omrørt, hvorved den løse kornstrukturen kollapser. Kvikkleireskred kan utvikles hurtig der den faste kvikkleiren omdannes til flytende masse. Dette kan skje på grunn av overbelasting eller graving

Fysiske sikringstiltak . Fysiske sikkerhetstiltak handler om sikring av bygninger, dører, vinduer, tak, gulv og vegger. LK06. Vis kompetansemål. Denne lisensen gir deg rett til å dele og bruke dette innholdet på visse vilkår. Du må alltid oppgi hvem som har laget innholdet. Du. Metode for kartlegging og klassifisering av faresoner, kvikkleire Kvikkleiresoner i risikoklasse 4 og 5 og med høg faregrad har vore prioritert for vidare soneutgreiing, stabilitetsberekning og eventuelle sikringstiltak for å bøte på låg stabilitet. NVE hjelper kommunane i dette arbeidet og i planlegging og gjennomføring av sikringstiltak Kvikkleireskred. Kvikkleireskred opptrer som en engangshendelse. Krav til sikkerhet gjelder for denne faretypen, men i praksis vil det være umulig å angi sannsynlighet for kvikkleireskred. Derfor er sikkerhetsklassene ikke så godt egnet Sikringstiltak er fysiske tiltak som enten skal beskytte bebyggelse mot skredmasser og flomvann, hindre erosjon eller redusere sannsynligheten for at skred utløses. Dersom kostnadene ved sikring vil være urimelig høye i forhold til verdien av bebyggelse som sikres, kan det i særlige tilfeller gis tilskudd til riving og flytting av fareutsatt boligbebyggelse Kvikkleireskred i Trøgstad i Østfold skjedde to kvikkleireskred i 1967 og 1974. Ved raset i 1967 raste én million kubikkmeter ut og fire mennesker mistet livet. Kvikkleireskredet i Rissa 29. april 1978 var det største kvikkleireskredet som rammet Norge på 1900-tallet. 5-6 millioner kubikkmeter leire raste ut fra et område på 330 mål og etterlot en skredkant på 1,5 kilometer

Du får hjelp til å finne ut av hva som er utfordringene, hvordan de oppstår og hva slags sikringstiltak som kan være aktuelle. Bruk knappene under bildet hvis du vil gå rett til en av de fire fasene for sikringstiltak mot flom og erosjon. Plastring, Erosjon i elver og bekker kan utløse kvikkleireskred Kvikkleireskred opptrer som en engangshendelse - i praksis umulig å angi sannsynlighet for et kvikkleireskred. Tiltak plasseres i ulike tiltakskategorier (K0 - K4) jf. TEK 17 med veiledning og NVEs veileder 7/2014 - Sikkerhet mot kvikkleireskred. www.dibk.no www.nve.n utføre sikringstiltak som reduserer sannsynligheten for skred mot byggverket og tilhørende uteareal slik at kravet i TEK10 blir oppfylt, eller. dimensjonere og konstruere byggverket slik at det tåler belastningene et skred kan medføre. For kvikkleireskred er det umulig å gradere skredfare etter sannsynlighet

Nedplanering, motfylling og erosjonssikring i og langs elva Litlelva i Namdalseid kommune. Kostnad kr 7 500 000,-. Prosjekterende/byggherre NVE region Midt-Norge. Entreprenør NVE anlegg. Kvikkleireskred i Trøgstad 1967. I forbindelse med risikokartleggingen av kvikkleireområder i Norge har NGI utarbeidet en metode for å kvantifisere faregrad (sannsynlighet) og konsekvens for kvikkleireskred. prosjektering av sikringstiltak og forslag til risikoredusering Filmen viser avlasting av skråningstopp som tiltak for å hindre kvikkleireskred. Bløte masser med vanninnhold ca. 40%. Ved omrøring (graving) brytes den stab.. Sikringsplan P20256 «Sikringstiltak mot kvikkleireskred ved Rødde i Melhus kommune», datert 08.07.19, utarbeidet av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), legges med dette ut på lokal høring. NVE foreslår å sikre Hørsdalsbekken, Stokkbekken og Kvamsbekken med sidebekker over en lengde på totalt ca. 2500 meter

Sikringstiltak mot kvikkleireskred - avlasting og

Indre Fosen kommune har sendt plan for sikringstiltak mot kvikkleireskred på Sandmo på høring til berørte grunneiere samt potensielle ledningseiere i området. Frist for tilbakemelding til kommunen er satt til 21. oktober 2020 (fire uker). Kommunen er spesielt interessert i opplysninger fra grunneiere og ledningseiere som kan være av betydning for gjennomføringen av planen, f. Samtidig investeres det store ressurser i forskning, grunnundersøkelser og i sikringstiltak for å forebygge skred. På medlemsmøtet vil vi få et historisk innblikk i skredhendelser og årsaker. Vi vil få en gjennomgang av modeller for beregning av sikkerhet, vurdering av mulig utbredelse og utløpsdistanse for et kvikkleireskred Sikringstiltak mot kvikkleireskred. Registrert Dato: Tirsdag 12. Desember 2017. Utførelse av sikringstiltak mot kvikkleireskred ved Meråker sentrum. Referansenummer: 173 Uttalelse til sikringstiltak mot kvikkleireskred i Kvernbekken i Meråker Viser til brev av 01.07.17 med planer for sikringstiltak mot kvikkleireskred langs Kvernbekken ved Knippet i Meråker kommune. Bakgrunn I oversendelsen opplyses at det på strekningen som skal sikres skjer en aktiv erosjon

Brokskitbekken - Sikringstiltak mot kvikkleireskred - YouTub

SIKRINGSTILTAK MOT KVIKKLEIRESKRED VED RØDDE . Dette er kun en første-side med standard bilde. Bytt gjerne til et annet bilde på første sliden.\爀屲Logo er lagt til som bunnte\൫stelement for å komme over bildet. For å vise: 1 dc.contributor.author: Johnsen, Bjørn Ove: dc.contributor.author: Hvidsten, Nils Arne: dc.date.accessioned: 2017-05-23T08:32:03Z: dc.date.available: 2017-05-23T08:32. 1. Gjennomføring av sikringstiltak mot kvikkleireskred i Litlelva, Namdalseid kommune. Filmet med Go Pro - Prosjekterende og byggherre: NVE RM - Entreprenør: NVE Anlegg RM - Geoteknisk konsulent: Rambøll 2. Gjennomføring av sikringstiltak mot kvikkleireskred i sone Litlugla, Klæbu kommune. Filmet med iPhon

Johnsen, B.O. og Hvidsten, N.A. 2007. Vassdragsregulering og sikringstiltak mot kvikkleireskred i Vigda og Børselva. Effekter på laks og laksefiske. - NINA Rapport 228: 1 - 4 Vassdragsregulering og sikringstiltak mot kvikkleireskred i Vigda og Børselva. Effekter på laks og laksefiske. Årsrapport 200

Vis enkel innførsel. Vassdragsregulering og sikringstiltak mot kvikkleireskred i Vigda og Børselva. Effekter på laks og laksefiske. Årsrapport 200 Problemer, kartlegging og sikringstiltak med spesiell fokus på kvikkleire Bjørn Kalsnes Avdeling for Risiko, skredgeoteknikk og klimabelastning -RiSK. Skedsmo, 14. juni 2017. Innhold Naturfare og risiko i Norge • Flest kvikkleireskred i nyere tid er utløst av menneskelig aktivite Sikringstiltak i kvikkleireområder - Klæbu sentrum (sone1102) - Fase 2 Trinn 3 Søknad om dispensasjon fra gjeldende planer Tiltakene er samfunnsmessig viktig ved at de omfatter sikring mot kvikkleireskred, og legger til rette for videre utbygging og utnytting av et sentralt område På grunn av høy rasfare mot vassdragene i Buvika (Vigda) og Børsa (Børselva), gjennomføres det sikringstiltak i form av utlegging av stein i vassdragene for å stabilisere elvebunnen og el-vebreddene slik at elvene ikke graver seg ned i ustabile leirmasser og forårsaker utrasninger eller større kvikkleireskred

Departementet kan gi nærmere forskrifter om sikkerhetsnivå og krav til undersøkelser, sikringstiltak for person eller eiendom, dokumentasjon av tiltaket og særskilte sikringstiltak. (fjellskred og steinsprang), i løsmasser (jordskred, flomskred og kvikkleireskred) og i snø (løssnøskred, flakskred og sørpeskred) NVE har i 2016 sluttført 87 sikringstiltak. En rekke av tiltakene er større tiltak som sikrer mot kvikkleireskred og andre typer skred som utføres over flere år. Krise- og hastetiltakene knytter seg til store flomhendelser i blant annet Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Agder, Vestfold og Buskerud NVE har i 2016 sluttført 87 sikringstiltak. En rekke av tiltakene er større tiltak som sikrer mot kvikkleireskred og andre typer skred som utføres over flere år utføre sikringstiltak som reduserer sannsynet for skred mot byggverket og tilhøyrande uteareal slik at kravet i TEK10 blir oppfylt, eller. dimensjonere og konstruere byggverket slik at det toler belastningane eit skred kan medføre. For kvikkleireskred er det uråd å gradere skredfare etter sannsyn

§ 7-3. Sikkerhet mot skred - Direktoratet for byggkvalite

«Da det haster med gjennomføring sendes plan for sikringstiltak mot kvikkleireskred i sone 944 Sandmo med dette ut på lokal høring og til godkjenning i samme utsendelse. Vi ber om at kommunens uttalelse, sammen med innkomne lokale uttalelser, sendes NVE så raskt som mulig», skriver Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i en epost datert 7. juli til Indre Fosen kommune SENTRUM: En massiv kvikkleirelomme befinner seg i området Øvre Bakklandet - Singsaker. I rapporten 17 katastrofer som kan ramme Norge utarbeidet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap i 2013, ble kvikkleireskred i en by for første gang tatt med. Rapporten beskriver en mulig katastrofe der et stort kvikkleireskred går på Øvre Bakklandet der det bor over 2000 mennesker

Sorte Grendelag har fått et høringsdokument fra Stjørdal kommune/NVE om planlagte sikringstiltak mot kvikkleireskred i Krikbekken i området Mona i Sorte. Samlet lengde på sikringsområdet er 1640 meter. Vedlagt er utdrag på noen få sider som gir et overblikk, inkl et kart Tiltaksplan - Sikringstiltak mot kvikkleireskred i Meråker Sentrum Journalposter i sak 1 I Overlevering av sikringsplan for Meråker sentrum NVE 2 I Vedlegg til planen. A-D NVE 3 I Vedlegg E-H NVE 4 I eksempel på høringsbrev NVE 5 I Tiltak Meråker Norges Vassdrags- og Energidirektorat 6 U.

Video: 6.4. Sikringstiltak - Direktoratet for byggkvalite

Kvikkleire og kvikkleireskred Norges geologiske undersøkels

 1. Veileder 7/2014 «Sikkerhet mot kvikkleireskred» /1/. Konklusjon Planområdet ligger innenfor aktsomhetsområde for flom. Det må enten gjøres en nærmere vurdering av flomsoner og sikringstiltak i området, eller ved å dimensjonere ogkonstruere byggverket slik at det tåle
 2. Midlene vil også bli brukt til flere sikringstiltak mot kvikkleireskred, som i Rødde i Melhus kommune. Her viser geotekniske utredninger betydelig skredfare. Sikringstiltaket vil redusere skredfaren for 42 boliger, flere gårder, skole, jernbane og veg. De største tiltaken
 3. Tiltaksplan 20394-Sikringstiltak mot kvikkleireskred,sone 944 Sandmo -Rissa -Indre Fosen kommune • Trinn 1: Atkomstvei for grunnundersøkelser Tiltaksinformasjon Plandato: 03.07.2020 Revidert dato: Vassdragsnummer: 132.115 Saksnummer: 20190662
 4. Sikringstiltak mot kvikkleireskred i Kvernbekken - Meråker kommune Journalposter i sak 1 I NVEs befaringsrapport for Kvernbekken 16.5.2012 NVE 2 I Sikringstiltak mot kvikkleireskred i Kvernbekken - lokal høring NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) 3 U Tiltaksplan - Sikringstiltak mot kvikkleireskred
 5. Kvikkleireskred rissa Kvikkleireskred i norge - YouTub Воспроизвести все. Kvikkleireskred i norge ; Kvikkleireskred. Kvikkleire er generelt ganske fast så lenge den ligger uforstyrret i grunnen, men flyter som væske hvis den blir overbelastet og omrørt, hvorved den løse kornstrukturen kollapse
 6. Sikringstiltak mot kvikkleireskred utgjør hovedtyngden av sikringstiltakene mot skred, sier direktør for skred- og vassdragsavdelingen Anne Britt Leifseth. Kostnadene var fordelt med ca. 51 mill. til sikring mot skred, ca. 126 mill. til sikring mot flom og erosjon og ca. 3 mill. til 6 miljøtiltak

Salg, service og sikkerhet Vg2 - Fysiske sikringstiltak - NDL

Kvikkleireskred i Kattmarka, Namsos Vurdering av stabilitetsforhold og sikringstiltak i Kattmarka 20091257-00-4-R 26. mai 2009 Rev. Søknad om sikringstiltak fra kommunen til NVE datert 09.01.2014. Til sammen er nærmere 30 mennesker utsatt ved en maksimal utbredelse av et kvikkleireskred i sonen. Sikringstiltakene anses som nødvendig og NVE har varslet at det haster med å få utført sikringstiltakene 20054 - sikringstiltak mot kvikkleireskred i kvikkleiresone 662 Trælstad, Hegra - NVE ber kommunen vurdere sikringsnivå for planlagte arbeider Saksopplysninger I forbindelse med planer om bygging av et nytt bergkunstmuseum i tilknytning til helleristningsfeltet ved Leirfall, ble det foretatt grunnundersøkelser i kvikkleiresonen Trælstad Sikringstiltak mot kvikkleireskred ved Rødde i Melhus kommune Sikringsplan P20256 «Sikringstiltak mot kvikkleireskred ved Rødde i Melhus kommune», datert 08.07.19, utarbeidet av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), legges med dette ut på lokal høring. Omtale av plane

Regional kartlegging av kvikkleiresoner - NV

 1. Om lag 300 millioner kroner av dette går til arbeidet med kartlegging og gjennomføring av sikringstiltak. Foreløpig oversikt viser at sikringstiltak i Nordland vil bli prioritert i 2021. Dette inkluderer både nye prosjekter og videreføring av prosjekter som gjelder sikring mot kvikkleireskred, erosjon og snøskred
 2. Dette vil redusere risikoen for videre erosjon og lokale utglidninger, samt kvikkleireskred. Djupålen vil heves med fra ca 0,7 meter til ca 1,2 meter. Som vanlig i denne typen sikringstiltak foreslår NVE en kostnadsfordeling med 80% på NVE og 20 % distriktstilskudd som kommunene må garantere for
 3. Sikringstiltakene mot kvikkleireskred i Stubberødområdet settes i verk på sensommeren. - Dette er veldig gode nyheter, sier daglig leder i Solum Auto, Starter sikringstiltak over sommeren Faresonen: Tiltaket skal sørge for sikring mot kvikkleireskred i Stubberødområdet
 4. Toril Wiig. NVE Skred- og vassdragsavdelingen. SIKRING MOT KVIKKLEIRESKRED. NVE. Kvikkleireskredet i Esp på Byneset utenfor Trondheim i 2012, ble utløst som følge av erosjon i ravine.\爀屲Skredmassene med en m\൥ktighet på 5-10 m tykkelse fløt nedover i ravinelandsakapet - og fikk en utstrekning på ca 900m i det «kanaliserte» ravine land對skapet.\爀屲Det er klart at der det er.
 5. For områder med fare for kvikkleireskred skal det fastsettes et tilsvarende sikkerhetsnivå. (3) Sikkerhetsklasse S1 omfatter også følgende tiltak der tiltaket har liten konsekvens for personsikkerhet og ikke omfatter etablering av ny bruksenhet: a) Sikringstiltak 311.200 Forebygging av flom- og skredskader

Sikrings- og miljøtiltak - NV

RISIKOVURDERING FOR ARBEID MED SIKRINGSTILTAK VED LEIRSKRED OG KVIKKLEIRESKRED SIKKERHETSTILTAK DELTAKERE UØNSKET NAVN SIGNATUR HENDELSE AKTIVITET RISIKO dato/tidfør tiltak RISIKO initialer etter tiltak FRIST ANSVARLIG SANNSYNLIGHET KONSEKVENS For bestemmelse av sannsynlighet og konsekvens, se vedlegg F Risikomatrise på bakerste siden av boken Sikringstiltak i regi av NVE region Midt-Norge. 1 km erosjonssikring av elva Litlelva med samfengt sprengt stein og avlasting av terrengtopp. Tiltakene vil hindre et større kvikkleireskred som kan ta med seg Namdalseid skole og flere boliger i området. Kostnadsoverslag kr 7 400 000,-Steinmasser: ca 20 000m3. Avlasting: ca 11 000m3 Kvikkleireskred Kattmarka, Namsos Stabilitetsforhold og sikringstiltak ved Fiolveien 20091258-2 20. mai 2009 Rev. kvikkleireskred » Nye områder til skråningen innebærer sikringstiltak + hindring av erosjon. Sikringstiltaket for å øke områdestabiliteten må også ha god lokalstabilitet i seg selv. Norges vassdrags - og energidirektorat Forslag til grense mellom lokal-og områdestabilite NVE godkjenner plan 11095 - Sikringstiltak mot kvikkleireskred i Krikbekken ved Mona, 15.03.17, med tanke på gjennomføring med bistand fra NVE. Følgende vilkår og forutsetninger gjelder for NVEs bistand: 1. Kommunen vedtar kommunal garanti i samsvar med vedlagte skjema for kommunevedtak

8 Sikringstiltak mot flom Også kvikkleireskred kan ta mange menneskeliv, med Verdalsraset i 1893 som den største ulykken i moderne tid med 116 omkomne. Det er få dødsulykker knyttet til flom, men flom forårsaker store økonomiske kost-nader og får ofte konsekvenser for større geogra - Enkelte kvikkleireskred skjer av naturlige årsaker, oftest ved erosjon i bekker og elver. Økt hyppighet av flommer kan selvsagt øke denne faren, men de fleste skredene utløses av menneskelig aktivitet. - Men altså: Om man gjør sine undersøkelser grundig og gjør de sikringstiltak som skal til, så går det bra. Også i røde soner Kvikkleireskred. Kvikkleireskred er en engangshendelse. Kravene i forskriften gjelder i utgangspunktet også for denne type fare, men i praksis vil det være umulig å angi sannsynlighet for kvikkleireskred. Sikkerhetsnivå for områder med fare for kvikkleireskred fastsettes derfor ved en materialfaktor, ϒM 80 % av alle kvikkleireskred er menneskeskapt og har skjedd ved overbelastning på jorda eller graving. Kjelde: Norges vassdrags- og energidirektorat og NVE Region Vest Publisert 09.04.2019, kl. Sikringstiltak mot kvikkleireskred i Skienselva - Parsell Bøle Del2. Publisert av: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Kunngjøringstype: Kunngjøring av konkurranse. Doffin referanse: 2020-319330. Tilbudsfrist: 2020-10-08. Kunngjøringsdato: 2020-09-02. Kommune: Skien. NY.

Om lag 300 millioner kroner av dette går til arbeidet med kartlegging og gjennomføring av sikringstiltak. Foreløpig oversikt viser at sikringstiltak i Trøndelag vil bli prioritert i 2021. Dette inkluderer både nye prosjekter og videreføring av prosjekter som gjelder sikring mot kvikkleireskred, erosjon og snøskred Tiltakets sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold, og behov for eventuelle sikringstiltak - se særlig NVEs veileder 7/2014 «Sikkerhet mot kvikkleireskred» NVEs veileder 7/2014 Sikkerhet mot kvikkleireskred. Konsekvensanalyse som framgår av byggteknisk forskrift (TEK) § 9- Trælstad - Sikringstiltak mot kvikkleireskred - Ønsket sikringsnivå Åpne protokoll: Kommunestyret 21.11.2019: EPHORTESTJ PS 92 /2019 Saken er ferdig behandlet av utvalget. Trælstad - Sikringstiltak mot kvikkleireskred. Risiko for kvikkleireskred • Prioritering av sikringstiltak • Bygge - og reguleringssaker • Beredskap - vurdering av behov for evakuering Målsetting med kartlegging av fareområder • Lokalisering av potensielle faresoner • Risikoklassifisering av faresone

Kvikkleireskred i Norge - Norges Geotekniske Institutt (NGI

Anleggsteknisk gjennomføring - sikringstiltak . Innhold Innledning 2 Anleggsteknisk gjennomføring 2 Rekkefølgebestemmelser for sikring av skråning 2 Basert p å erfaring med kvikkleireskred, utbredelsen av skredgropa og topografien i nærliggende område ble et område omkrin Om lag 300 millioner kroner av dette går til arbeidet med kartlegging og gjennomføring av sikringstiltak. Foreløpig oversikt viser at sikringstiltak i Troms og Finnmark vil bli prioritert i 2021. Dette inkluderer både nye prosjekter og videreføring av prosjekter som gjelder sikring mot kvikkleireskred, erosjon og snøskred Sikringstiltak mot kvikkleireskred (NVE) Nye VA-ledninger Jaktøya - Lerli - Kvammen (Melhus kommune) Tilkobling til kommunalt avløp (Melhus kommune) Vi minner samtidig om at høringsfristen for NVEs sikringsplan er tirsdag 3. september. Her finner du mer informasjon

Sikring mot flom og erosjon - NV

Ved utbygging i kvikkleiresoner må det gjøres en utredning av faren for kvikkleireskred. men at utredning og utføring av eventuelle sikringstiltak for eksisterende bebyggelse vil være et felles ansvar for grunneierne i området Tiltaksplan - Sikringstiltak mot kvikkleireskred i Meråker Sentrum 2 10880 Tiltaksplan_14.10.2014 3 Vedlegg A. Oversikt over tiltak 4 Vedlegg B. Knippet kvikkleiresone 5. Kartleggingen har som mål å kartlegge områder med potensiell fare for store naturlig utløste kvikkleireskred, med faregrad, konsekvens og risiko. På bakgrunn av dette vurderer NVE behov for evt. videre kartlegging og sikringstiltak. Den regionale kartleggingen er grov, ofte med bare en grunnboring i hver sone, og basert på terrengkriterier Skred (av norr. skrið, beslektet med skride), også kalt ras eller lavine, er når stein, jord eller snø beveger seg eller sklir ned en fjell- eller dalside. Skred av stein og jord er en naturlig geologisk prosess som er med på å bryte ned fjell og løsmasser. Over tid kan langsomme bevegelser i berggrunnen gi ustabile fjellparti som raser ut

260 millioner til flomsikring i vassdragModul F3Meld

Skred i lausmassar. Skred i lausmassar kan delast inn i fire typar; leirskred, kvikkleireskred, flaumskred og jordskred. Leirskred er utgliding av marin leire som ikkje er kvikk.. Kvikkleireskred er utgliding av marin leire (utvaska saltvassleire frå istida), som plutseleg blir kvikk ved overbelasting, skakingar i grunn eller fysiske inngrep. I kvikkleireskred blir massane flytande under. kvikkleireskred ved Esp på Byneset Sikringstiltak skal hindre nytt skred i kvikkleira NYE SIKRINGSTILTAK MOT KVIKKLEIRA Etter raset på Byneset 1. nyttårsdag 2012 er det brukt 9 millioner kroner. Foreløpig oversikt viser at sikringstiltak i Vestfold og Telemark vil bli prioritert i 2021, herunder videreføring og oppstart av prosjekter som gjelder sikring mot kvikkleireskred. Forbrukertilsynet. Regjeringen foreslår en bevilgning på 104,4 millioner kroner til Forbrukertilsynet I Multiconsult sin rapport om grunntilhøva i Tofte-området frå 2018, blei det peika på sikringstiltak. To år seinare er ingenting gjort. I Multiconsult sin rapport om grunntilhøva i Tofte-området frå 2018, Rapport frå 2018 bad om tiltak, men ingenting er gjort: Fare for kvikkleireskred uansett Artikkeltags Melhus kommune og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har igangsatt erosjonssikring langs elven Møsta på Ler. Tiltaket har til hensikt å bevare områdestabiliteten langs elven, samt redusere sannsynligheten for kvikkleireskred i området

 • Nina jensen familie.
 • Nikolaus kopernikus powerpoint.
 • Lag på lag kake.
 • Kitty l kielland.
 • Hamleys toy store.
 • Lamborghini vehicles.
 • Yoder smoker ys640.
 • Calima sykdom.
 • Paltrinieri leclisse lambrusco 2016.
 • Paartanz berlin.
 • Supertrening havlimyra.
 • Wiener würstchen inhaltsstoffe.
 • Kløe i urinrøret kvinne.
 • Sparta city.
 • Igalo montenegro behandling.
 • Bikubesong teater.
 • Aborigine kunst bilder.
 • Gåter om ting i huset.
 • Tekstillim biltema.
 • Male låve.
 • Trafikkregler.
 • Campingvogn gives væk.
 • Mühlenweg 2 bad belzig.
 • Brukt maskinhenger til salgs.
 • Dråpeformet implantat.
 • Kinesiskt nyår 2018 ledighet.
 • Alejandra guzman primera fila mega.
 • Percentage middelbare school niveau.
 • Reiseforsikring fagforbundet.
 • Kløe i urinrøret kvinne.
 • Dødehavet dyreliv.
 • Oakley prizm goggles.
 • Muttizettel nachtschicht goslar.
 • Wow characters eu.
 • Almesberger webcam.
 • Sveriges största modelljärnväg.
 • Iphone 7 vodafone.
 • Zah hildesheim sperrmüll.
 • Trender kjøkken 2017.
 • Elektrisk mandelkvern jula.
 • Handballverein wolfsburg.