Home

Lønn ks

KS' tariffområde sysselsetter i overkant av 442.000 arbeidstakere som utfører 356.000 årsverk. Årslønnsvekst i KS-området fra 2018 til 2019 var 3,5 prosent. Lønn og inntekter for fastleger. Avhengig av organisasjonsform har fastleger inntekter fra blant annet lønn og godtgjørelse fra kommunen,. Lønn for kommunale stillinger. For den delen av fastlegenes inntekter som kommer fra lønn for arbeid i kommunal stilling, kan vi finne gode data i PAI-registeret. Her presenterer vi lønnstall for ulike grupper leger. Med «lønn» mener vi i figur 6 og 7 summen av grunnlønn og faste og variable tillegg, eksklusive bonus og overtid KS er den største arbeidsgiverorganisasjonen i kommunal- og fylkeskommunal sektor. Er du ansatt i en kommune eller fylkeskommune, vil arbeidsgiveren din mest sannsynlig være tilslutta KS. Unntaket er Oslo kommune, som er et eget tariffområde Ny lønnstabell KS: A. HTA kapittel 4 - Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet - tabell pr. 1.7.2019 Stillingsgrupper . Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet - pr. 1.7.2019 Garanti- lønn 0 år Utregnet 2 år 4 år 6 år 8 år 10 år 16 å Lønn og avtaler for ansatte i kommunene (KS-området) Slik er resultatet av kommuneoppgjøret 2020 . Slik er resultatet av kommuneoppgjøret 2020 . Forbundsleder Lizzie Ruud Thorkildsen og nestleder Trond Ellefsen i Delta. Foto: Ane Landmark Komnæs. Publisert: Sist oppdatert

Tariffområdet KS (kommuner og fylkeskommuner) Lønnstabellen for hovedtariffavtalen i KS viser minste garantilønn i stillingene, dvs. den laveste lønnen du kan plasseres i. Husk at det kan være lokalt avtalte tillegg du har krav på som ikke kommer frem i de sentrale lønnstabellene Hovedtariffavtalen (HTA) er den viktigste tariffavtalen i KS-området med bestemmelser blant annet om lønn og godtgjøringer, lokale forhandlinger, arbeidstid og pensjon. Her finner du veiledning og fortolkning om bestemmelser i HTA Virke omfatter ulike typer private institusjoner innenfor for eksempel rusomsorg og barnevern, private sykehus og høyskoler. Tariffområde er korresponderende med de øvrige tariffområdene i offentlig sektor, som KS, Stat og Spekter. Partene kom til enighet 20. juni 2019. Her er den nye lønna og lønnstabellene Lønn og arbeidsvilkår Lønnskalkulator Her finner du lønnskalkulator for blant annet lærere, lektorer og barnehagelærere i tariffområdene KS, Oslo kommune, PBL, staten og Norlandia

Lønnsstatistikk - KS

Lønnssystemet i KS er en samling av bestemmelser i hovedtariffavtalen (HTA) som gir retningslinjer for hvordan sentrale og lokale parter kan fastsette lønnen til ansatte i kommunesektoren. Lønns- og stillingsbestemmelser er nedfelt i HTA kapittel 3, 4 og 5, og i disse bestemmelsene er det også nedfelt hvordan partene sentralt og lokalt kan forhandle om lønn KS står for kommunesektorens organisasjon. Alle norske kommuner og fylkeskommuner er medlemmer i KS. KS arbeider for en effektiv og selvstendig kommunesektor som ivaretar innbyggernes behov Sjekk lønna med Dinsides Lønnskalkulator Hvor mye tjener jeg i timen? Hvor mye tjener jeg i sekundet? Eller hva er månedslønna mi? Legg inn én verdi i vår kalkulator - og så regner vi ut resten for deg. HELT NED TIL SEKUNDET: Dinsides Lønnskalkulator gir deg all den informasjonen du trenger Et tariffoppgjør kan omfatte både forhandling av sosiale rettigheter (sykelønn, ferie etc.) og lønn. For mer informasjon gå inn på ditt tariffområde: Spekter - for alle som jobber på sykehus og helseforetak; KS - for alle som jobber i kommuner og fylkeskommuner (unntatt Oslo kommune KS er også kommunenes interesseorganisasjon som formidler medlemmenes behov og påvirker statlige rammebetingelser. Utdanningsforbundet har godt over 90.000 medlemmer i tariffområdet KS, som omfatter alle kommuner og fylkeskommuner foruten Oslo. De største medlemsgruppene er lærere, skoleledere, barnehagelærere og styrere

Beregning av lønnsansiennitet i KS (lenke) Tre muligheter for å forhandle høyere lønn. Det finnes tre muligheter for å forhandle opp lønnen lokalt. Den første muligheten er når du blir ansatt. Da har du den beste muligheten for det største lønnshoppet. Vår erfaring er at lektorer er altfor beskjedne i sine forventninger til lønn Lønn og arbeidsvilkår. Tariffavtaler Lønnsoppgjøret Lønnskalkulator Pensjon Dine rettigheter i arbeidslivet: Spørsmål og svar Vår politikk Vedlegg 1 KS Hovedtariffavtale Vedlegg 3 KS Hovedtariffavtale Vedlegg 4 KS Hovedtariffavtale Vedlegg 5.

I tabellen finner du rådmann, toppleder, akademiker og vanlig lønn. Her er beskrivelsen for grupperingene. Beskrivelsen følger kapitlene i hovedtariffavtalen (HTA) i KS-området. • Toppledere (kapittel 3 i HTA): Dette gjelder øverste administrative ledelse For medlemmer i kommunene forhandler Delta lønnen sentralt med Kommunenes Sentralforbund (KS) og Oslo kommune. Her finner du informasjon om lønn og avtaler for ansatte i kommunene (KS-området) og for ansatte i Oslo kommune.; Flere helsesekretærer som er ansatt hos privatpraktiserende leger, får automatisk lønnstillegg tilsvarende lønnsøkningen i kommunal sektor SGS 1030 regulerer lønn og utgiftsdekning for arbeid som faller under virkeområdet for Forskrift om arbeidstid for avlastere. KS og berørte parter er enige om å forlenge særavtalen SGS 1030, med økning i satsene for timelønn og utgiftsdekning

Lønn og inntekter for fastleger - KS

Minstelønn per time (fra 1. juni 2019) Arbeidstakere som utfører renhold for private bedrifter som driver salg av renholdstjenester, skal minst ha en lønn per time på: 187,66 kr Garantilønn og ansiennitet per 01.05.2018 KS tariffområde Stillingsgrupper (Stillingskode) Ansiennitet 0 år. 2 år. 4 år. 6 år. 8 år. 10 år. 16 år. Fysioterapeut (7066) 386 200. 393 700. 401 200. 407 200. 426 600. 446 800. 465 300. Spesialfysioterapeut (7617) 425 800. 434 200. 442 500. 449 100. 456 200. 478 400. 496 500. Stillinger med. Forhandlingsleder Unio kommune, Steffen Handal og forhandlingsleder i KS, Tor Arne Gangsø, kan smile etter en lynrask løsning på KS-oppgjøret. (Foto: Unio) Ansatte i kommuner og fylkeskommuner får sin lønn regulert på ulikt vis, avhengig av om deres stillingskode er plassert i kapittel 3, 4 eller 5 i hovedtariffavtalen Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid ; Saksbehandler. Heltid. Alle sektorer : 63 060 personer . 39 690 personer . 23 370 personer . Ca 296 kr . Ca 286 kr . Ca 316 kr . 48 030 kr . 46 300 kr . 51 220 kr . 576 360 kr . 555 600 kr . 614 640 kr . Ca 296 kr . Ca 286 kr . Ca.

Lønn og avtaler . Fagforbundets aller viktigste jobb er å sørge for medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. KS bedrift, staten og Spekter videreføres og gjelder til 15. september. Fagforbundet står foran et hovedoppgjør. Cirka 30 tariffavtaler må ferdigforhandles, i tillegg kommer B-delene i Spekter En av de viktigste oppgavene for Utdanningsforbundet er å jobbe for at medlemmene skal ha bra lønn og gode arbeidsvilkår. Her finner du det du trenger å vite om for eksempel tariff, lønnsoppgjør, tariffavtaler, pensjon Lønn og tariff; Tariffområde KS Tariffområde KS. NFFs medlemmer i KS tariffområde er blant annet tilsatt i fylkeskommuner, kommuner og kommunalt eide bedrifter. Hovedtariffoppgjør 2020 Mellomoppgjør 2019. Hovedtariffoppgjør 2018. Tariffoppgjør 2013-2017. Lokale forhandlinger 10. KS har fått en rekke henvendelser fra kommunene rundt omkring i landet om hvordan de skal forholde seg til lærernes aksjoner. Ingen oppfordring. Mandag la KS svaret ut på sine hjemmesider på internett, der det henvises til Særavtale om lønn og godtgjøring med mere i skoleverket. Arbeid som ikke er utført, skal ikke betales Lønn og avtaler . Fagforbundets aller viktigste jobb er å sørge for medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. om pensjonistavlønning er et tilbud til alderspensjonister, og det er bare staten, Oslo kommune, KA, Virke-HUK og KS' tariffområde som tilbyr slik avtale. Det er ikke avtalt pensjonistvilkår for ansatte i Helseforetak

Forside Lønn og tariff. Uravstemning KS. Uravstemningen KS 2020 er nå avsluttet. Resultatet vil bli offentlig mandag 19. oktober kl. 12.00. Bli medlem Medlemsfordeler og forsikring Lønn og tariff Arbeidstid og turnus Arbeidsvilkår Vårt politiske arbeid Sykepleiefaget og. KS oppgir selv at i underkant av 12 prosent av nytilsatte i helse- og omsorgssektoren i kommunene i 2019 ble tilsatt i hel stilling. Hvis alle deltidsansatte i sektoren hadde jobbet heltid, ville det ifølge KS utgjort 32.700 ekstra årsverk Vi gjennomfører forhandlinger med KS og KS Bedrift om sentrale arbeidslivsspørsmål som arbeidstid, overtidsgodtgjøring og pensjonsrettigheter. Akademikernes medlemmer i kommunesektoren har lokale, kollektive lønnsforhandlingene i den enkelte kommune, fylkeskommune og kommunale virksomhet - med unntak av lektorene, som Akademikerne forhandler for sentralt

Lønn og avtaler . Fagforbundets aller viktigste jobb er å sørge for medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. KS bedrift, staten og Spekter videreføres og gjelder til 15. september. Fagforbundet står foran et hovedoppgjør. Cirka 30 tariffavtaler må ferdigforhandles,. Sammenlign lønna di med andre yrkesgrupper. 20170105 131440 20170105145040. • Slik gikk det i KS-oppgjøret. Inkludert tillegg. Tallene i lista under viser gjennomsnittlig månedslønn - som består av grunnlønn pluss faste og variable tillegg - for disse yrkesgrupper i 2015 Og når KS ikke ville hjelpe oss, gikk vi i gang selv, sier nyhetsredaktør Erik Stephansen i Nettavisen. Stephansen: Hvorfor finnes ikke statistikk over ordførernes lønn

KS Lønnstabell Lønnstrinn kommune Fagforbunde

I Hovedtariffavtalen KS kapittel 1, § 12, pkt 12.4 står det at undervisningstimer skal betales med timelønn for undervisning. Timelønnen er koblet til årsrammen i det faget man har undervist i. Hvilken årslønn man skal ta utgangspunkt i avhenger av om vikaren er kvalifisert lærer eller ikke, og hvilket utdanningsnivå vedkommende har Gjennomsnittlig lønn er den vanligste å bruke når man skal sammenligne lønn mellom ulike yrker, bosted, sektorer eller kjønn. Den lønnen du finner i tabellen har vi beregnet ved å summere alle lønnsbeløp og dele på antall personer i gruppa Høyere lønn er definert som summen av årslønn, garantibeløp og kompetansetillegg. Enhetsleder har også myndighet til å endre lønn der avdelingslederen har hevet sin formelle kompetanse. Andre forhandlingsbestemmelser som gjelder. HTA 3.4.4 hjemler lokale forhandlinger en gang i året Norsk Sykepleierforbund jobber for dine rettigheter og anerkjennelse som sykepleier. Vi er Norges fjerde største fagforbund, med 120 000 medlemmer

I tillegg til lønn er også kompetanseutvikling, heltid og pensjon temaer Delta tar med seg inn i tariffoppgjøret. Les også: Tariffpolitiske retningslinjer for Delta 2020-202 2; Sjekk i oversikten under for viktige datoer i årets lønnsoppgjør, og les mer om hva som skjer i et tariffoppgjør Medlemskap Lønn / arbeidsvilkår Kurs / arrangement Karriere Politikk / samfunn Om oss. Tillitsvalgt Student. KS. Informasjon legges ut fortløpende under oppgjøret. Kontaktperson. Med dette oppgjøret utvikler KS kommunene i feil retning, sier Jan Olav Birkenh... Les mer Vil løfte lektorene med nytt lønnssystem Lønn kommune (KS) Aktuelle saker om lønnsoppgjør i kommune (KS) Saker om lønnsoppgjør kommune. Enighet i lønnsoppgjøret for KS. Publisert: 15.10.2020 Sist oppdatert: 15.10.2020 Lønn. Vårt mål er at medlemmene skal ha et lønnsnivå som gjenspeiler deres kompetanse, ansvar og innsats. Kommunal sektor (KS) Kommuner og fylkeskommuner, kommunale etater. Oslo kommune. Oslo kommune og underliggende etater. Statistikk - lønnsutvikling

Lønns- og rekneskapsseksjonen består av 45 tilsette og er ein del av Økonomi- og finansavdelinga i Helse Bergen. Dei viktigaste oppgåvene våre er rett lønn og rett rekneskap til rett tid. Seksjonen er ein spanande og aktiv arbeidsplass med eit godt fagleg og sosialt miljø I lønnsoversikten fra KS, som omfatter om lag 11 000 årsverk, tjener sykepleiere som er ledere, langt lavere. Hvor mange av disse årsverkene som er besatt av sykepleiere, har ikke Norsk Sykepleierforbund (NSF) oversikt over. Årsaken er at NSF ikke opererer med de samme stillingskodene som KS Lønn og avtaler for ansatte i kommunene (KS-området) Ny hovedavtale i KS for 2020-2021. Ny hovedavtale i KS for 2020-2021. Leder i YS Kommune og leder i Delta, Lizzie Ruud Thorkildsen, signerer den nye hovedavtalen for KS-området. Til høyre er avdelingsdirektør Hege Mygland i KS Unios forhandlingsleder i KS, Steffen Handal, mener KS prøver å så splid mellom Unios medlemsforbund. ‒ Det hadde vært mulig å finne en akseptabel løsning for alle, sier Handal i en pressemelding som kom etter bruddet. Da Unios forbund skulle stemme over KS' lønnstilbud, var det sju stemmer for å godta forslaget, inkludert NSF

Slik er resultatet av kommuneoppgjøret 202

Lønnstabeller for tariffområdene KS, Oslo kommune og PBL

Hovedtariffavtalen - KS

Finn din lønnstabell FO - Din fagforenin

 1. Hovedtariffavtalen (KS) Slik kan du påvirke egen lønn. Lønnen du starter med i et arbeidsforhold danner grunnlaget for din senere lønnsutvikling. Derfor er det viktig at du at du benytter deg av den muligheten du har til å forhandle lønn ved tilsetting
 2. Pensjonist­lønn. Alderspensjonister kan bli engasjert i staten eller skoleverket på pensjonistlønn. Da blir som hovedregel ikke alderspensjonen hos oss redusert. Alderspensjonister kan inngå avtale med arbeidsgiver om arbeid etter gitte vilkår og pensjonistlønn
 3. Tilbudet fra KS til sykepleiere og andre med 3- og 4-årig høyskoleutdanning, var i tråd med Unios krav. Problemet er at tilbudet til lærere med lang utdanning var for dårlig. Frontfagets ramme ble på 3,2 prosent, etter at LO og NHO ble enige om sitt lønnsoppgjør tidligere i år. Tilbudet KS ga lærerne, hadde en ramme på 3,03 prosent
 4. Lønn kommune (KS) Dagens bedriftsavtale med Samfunnsbedriftene forlenges. Akademikerne og NITO ble natt til 24. september enige med Samfunnsbedriftene i årets hovedoppgjør. Dagens hovedtariffavtale for konkurranseutsatte bedrifter i kommunal sektor, den såkalte bedriftsavtalen, blir videreført for de neste to årene
 5. Fra 1. januar 2019 er det nye satser for ubekvemstillegg for kommunalt ansatte i KS-området. Det dreier seg om tillegg for arbeid på kvelder, lørdager og søndager. De nye satsene ble avtalt som en del av hovedoppgjøret i 2018, og har altså fått virkning fra årsskiftet vi nettopp har passert
 6. imumskravet er 2 % av lønnen (avtalt årslønn) mellom 1 og 12 G som den enkelte arbeidstaker mottar i løpet av innskuddsåret
 7. 1. Hva tjener en vaktmester i lønn? Ifølge Statistisk Sentralbyrå er lønnen for en vaktmester på ca kr 450 000 i gjennomsnitt i året. Dette er snittlønnen på tvers av alle vaktmesterne i Norge. Lønnen for den enkelte vaktmester vil imidlertid avhenge av antall år med arbeidserfaring, fagutdanning og en rekke andre faktorer vi kommer tilbake til rett nedenfor

Kapittel 4 For bibliotekarer i kapittel 4 i KS-området inneholder Hovedtariffavtalen tre hjemler for særskilte forhandlinger. Kap 4 punkt 4.2.2 hjemler anledningen til å føre særskilte forhandlinger når det er foretatt organisatoriske endringer av betydning, når stillingens ansvarsområde er endret eller når stillingsinnehaver har gjennomført kompetansehevende videreutdanning og. Forskjell i lønn gjennom året og lønn i desember (som ganges opp med 12 mnd). Regneeksempel på lønnsoverheng. Lønn januar - mars: 30 000,-Totalt 90 000,-Lønn april - desember: 31 000,-Totalt 279 000,-Samlet årslønn: 369 000: For å beregne overheng ganger man desemberlønnen med 12 måneder ( 31 000*12 = 372 000) Rett til ammefri er både regulert i arbeidsmiljøloven og hovedtariffavtalen i KS-området. Forutsatt at vilkårene er oppfylt, har arbeidstaker rett til fri med lønn i inntil to timer per arbeidsdag for å amme sitt barn. Særlig om tilrettelegging for ammin KS KRAV NR. 2 KS Tilbud 1 KS Tilibud 2 Akademikernes krav økonomi Meny — lønn / arbeidsvilkår. Lønn / arbeidsvilkår. Advokatkontoret. Lønn. Artikler. Lønnsoppgjør. Varsling. Forhandlingsveileder. Pensjon. Ressurser. Inkluderende arbeidsliv (IA) Omstillingsveileder

Oppdatert informasjon om lønnsoppgjøret for ansatte i Staten, KS, Oslo kommune, KS Bedrift og Spekter Helse som er utsatt til etter sommerferien. Kommunal sektor Lønnsresultater KS-området 201 Også Utdanningsforbundets medlemmer sa nei til forhandlingsresultatet i KS-oppgjøret, men lærerne var ikke like tydelige som sykepleierne. Fire av ti av 37 014 NSF-sykepleiere i KS-området stemte. 95 prosent av dem sa nei. En av tre av Utdanningsforbundets 94 700 medlemmer i KS-området stemte. 58,5 prosent sa nei Sykepleiere er ledere både i kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, staten og i private virksomheter. Våre ledermedlemmer er på alle ledernivåer i virksomhetene, både i toppledelse, på mellomledernivå og i førstelinjen på det pasientnære nivået Lønn og arbeidsforhold. KS og Oslo kommune. Våre medlemmer er omfattet av det tariffområdet som er gjeldende for den virksomheten de jobber i. Les mer. Tariffordbok. Her finner du nyttige ord- og begrepsforklaringer knyttet til tariffoppgjøret. Les mer. Tillitsvalgte

Mette Nord: – En tydelig likelønnprofil i tråd med LO

Lønnskalkulator for lærere og barnehagelærer

I 2018 er det forhandlinger i kapittel 3 og 5 i KS-avtalen. Lokale forhandlinger er forhandlinger mellom lokale parter, for eksempel mellom arbeidsgiveren din og Bibliotekarforbundets tillitsvalgte. Det enkelte BF medlem kan legge inn krav til lokale forhandlinger. På våre hjemmesider har vi laget en temaside om lokale forhandlinger. Her vil du finne svar på [ Informasjonsskriv om lokale forhandlinger i KS-området 2020 Kontakt: Ved behov for informasjon ut over disse vedleggene, ta kontakt med Ole Jakob Knudsen i Naturviternes sekretariat

Ks - Ns

 1. Ks - Ks
 2. Dinsides lønnskalkulator: - Sjekk lønna med Dinsides
 3. Lønn og tariff - nsf
 4. KS (kommunesektoren) - Utdanningsforbunde
 5. Dette skal du tjene som lektor - Norsk Lektorla
 6. Vedlegg 1 KS Hovedtariffavtale - Utdanningsforbunde

Hva er lønna i min kommune? Sjekk tallene her

Video: Lønn og arbeidsvilkår - Utdanningsforbunde

Grønt Renhold - Vennlige rengjøring tjenester - OsloLønn lærling barne og ungdomsarbeider – Vannpumper og tilbehør40 prosent av sykepleierne har vurdert å skifte yrke påPositivt fra SamferdselsdepartementetKS - Vil ha faglig utvikling og godt arbeidsmiljøStatsbudsjettet er energiløst - KS Bedrift
 • Norske haikudikt.
 • Ventilasjonsrist over kjøleskap.
 • Insulin hormon.
 • Koldtbord åsane.
 • John kelly kinder.
 • Stadt minden sepa lastschriftmandat.
 • James cook hugh cook.
 • Buss 153.
 • Verhaaltjessommen groep 4.
 • Peltor ws alert xp bluetooth pair.
 • Pumpasoppa ingefära chili.
 • Almrausch oberwart fotos.
 • Silikonform baby.
 • Fonemisch bewustzijn oefeningen.
 • 22. a cappella festival dortmund.
 • Osteotomi radius.
 • Lysfestival københavn 2018 kanalrundfart.
 • Frisør hebbe.
 • Hvor finner jeg jobbannonser.
 • Paartanz berlin.
 • Ramme a2 format.
 • Området er overvåket skilt.
 • Rebecca van cleave.
 • Nasjonalforeningen hjerte.
 • Wellington airport.
 • Synergy worldwide login.
 • Beste serier viaplay 2018.
 • Tarotläggning för nästa kärlek.
 • Fragebogen familienversicherung ausfüllen bkk.
 • Vindusmaling best i test.
 • Kurs keramikk trondheim.
 • Kurs keramikk trondheim.
 • Nms bruktbutikk.
 • Ildstedet lillehammer.
 • Zah hildesheim sperrmüll.
 • David bisbal digale acordes.
 • Hemangiom rygg.
 • Ny annonse finn.
 • Hepar sulfuris pentarkan akne.
 • Fee männlich.
 • Neu in dortmund forum.